Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget den 19. marts 2019 

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Politisk rammesætning for sundheds- og hospitalsplanen
3 Politisk budgetvejledning for budget 2020
4 Forslag til styrkelse af kapacitet til udredning for hjertesygdom i Region Midtjylland
5 Forslag om lukning af Klinik for Blodsygdomme i Horsens
6 Forslag til ændret arbejdsdeling inden for karkirurgien
7 Udmøntning af midler fra budget 2019 til Psykiatrien
8 Orientering om igangsætning af initiativer i regi af alliancen om den nære psykiatri
9 Anden status for opfølgning på budget 2019 vedrørende kardiologi
10 Udkast til strategi for arbejdsstyrkeplanlægning
11 Opfølgning på henvendelse om øget dimensionering på sygeplejerskeuddannelsen i VIA University College
12 Aarhus Universitetshospital: Bevilling til udarbejdelse af projektforslag vedrørende om- og udbygning af lokaler til Teknisk Afdeling
13 Aarhus Universitetshospital: Bevilling til ombygning til nyt snedkerværksted til Teknisk Afdeling
14 Aarhus Universitetshospital: Bevilling til lokaler til Dansk NeuroforskningsCenter
15 Regionshospitalet Horsens: Bevilling til renovering af bygning 6
16 Regionshospitalet Horsens: Orientering om ændret tidsplan for renovering af Højhuset
17 DNV-Gødstrup: Godkendelse af revideret prioriterings- og besparelseskatalog
18 DNU: ” Det tredje øje”-rapport for 4. kvartal 2018
19 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: “Det tredje øje” rapport for 4. kvartal 2018
20 Kvartalsrapport Kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. december 2018
21 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2018
22 Anlægsoverførsler 2018 til 2019
23 Lægedækningstruede områder 2019
24 Afvikling af Ulriksdal, Specialområde Børn og Unge
25 Delegation af regionsrådets indstillingsret til de særlige pladser i Psykiatrien
26 Regional retningslinje for virksomheders økonomiske støtte til deltagelse i kompetenceudvikling og efteruddannelse
27 Strategi for digital transformation
28 Mål og strategi for drift og udvikling af Region Midtjyllands ejendomme
29 Bemærkninger til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse af rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter
30 Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet
31 Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende bemanding af ambulance med anæstesisygeplejersker
32 Ansøgninger til regionens kulturudviklingsmidler i 1. halvår 2019
33 Tilskud til aktiviteter på Kulturmødet på Mors 2019
34 Tilskud til åbningsbegivenhed under Europæisk Kulturregion samt uddeling af Den Midtjyske Kulturpris
35 Tilskud til regional landdistriktskonference i Skive Kommune
36 Indstilling til undervisningsministeren angående grundforløb 1 i Bjerringbro
37 Indstilling til undervisningsministeren angående udbud af grundforløb 2 for maskinsnedker i Aarhus
38 Orientering og beslutning angående udbuddet af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning i Region Midtjylland
39 Orientering om status for besparelser på regionale busruter og godkendelse af ændring på rute
40 Orientering om aktivitet og servicemålsoverholdelse i den præhospitale indsats 2018
41 Orientering om udviklingen i medicinforbruget i Region Midtjylland
42 Orientering om landsdækkende måling af somatiske hospitalers produktivitet 2017
43 Orientering om rapport fra Danske Regioner om styrket konkurrence på ambulancemarkedet
Saunagus Danmark 2018
Vanilia